Statut


Temeljem članka 25. Zakona o zakladama ("Narodne novine", broj 106/18), Upravni odbor Zaklade Dijete svjetla dana 4. ožujka 2019. donosi 


S T A T U T
ZAKLADE DIJETE SVJETLA


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovim se statutom uređuju pitanja od značenja za rad Zaklade Dijete svjetla (dalje: Zaklada) kao što su: naziv, sjedište, svrha Zaklade, zakladna tijela i njihov sastav, imenovanje i opoziv, ovlasti, trajanje mandata i način donošenja odluka zakladnih tijela, zastupanje Zaklade, osnovna imovina Zaklade, djelatnosti kojima se ostvaruje svrha Zaklade, javnost rada Zaklade, statusne promjene, prestanak Zaklade i raspolaganje imovinom u slučaju prestanka Zaklade, te ostala pitanja značajna za rad Zaklade, u skladu sa Zakonom o zakladama i aktom o osnivanju Zaklade.

Članak 2.


2.1. Naziv zaklade je: Zaklada Dijete svjetla.
2.2. Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Maksimirska cesta 106.
2.3. Zaklada je osnovana Ugovorom o osnivanju Zaklade, sklopljenim između zakladnika dana 1. ožujka 2019., ovjerenim od strane javnog bilježnika Tomislav Matijević iz Zagreba, Vukovićeva 11, broj OV-1958/2019 (dalje: Ugovor o osnivanju Zaklade), između sljedećih zakladnika: 
1. Odilon Gbenoukpo Singbo, Zagreb, Selska cesta 91, OIB: 21318610280
2. Lucija Šubić, Zagreb, Maksimirska 106, OIB: 37114178677 (dalje u tekstu: Zakladnici). 

Članak 3.


3.1. Zaklada ima pečat. O obliku i sadržaju pečata odlučit će Upravni odbor Zaklade. 

Članak 4.


4.1. Zaklada je pravna osoba.
4.2. Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme.
4.3. Zaklada djeluje primarno na području Republike Hrvatske. Određeni projekti Zaklade mogu imati i međunarodno obilježje pa Zaklada može djelovati i u inozemstvu, pod uvjetom da takvi projekti i aktivnosti podupiru svrhu osnivanja Zaklade i poštuju propise Republike Hrvatske.

II. SVRHA ZAKLADE 

Članak 5.


5.1. Zaklada je namijenjena prvenstveno pružanju pomoći djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, obiteljima slabijeg imovinskog stanja te institucijama koje o njima brinu i koje im pomažu, na međunarodnoj razini.

5.2. Svrha Zaklade je da imovina Zaklade služi za sljedeće općekorisne i dobrotvorne svrhe:

-    unaprjeđenje i pomoć u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, pružanjem materijalne, financijske pomoći i drugih oblika svakovrsne potpore pojedincima, institucijama koje brinu o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te obiteljima slabijeg imovinskog stanja; 
-    prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći prvenstveno osobama slabijeg imovinskog stanja u svrhu zaštite života i zdravlja, osiguravanja osnovnih životnih potreba u hrani i odjeći, adekvatnih uvjeta stanovanja i školovanja te ublažavanja ili sprječavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti;
-    pružanje svakovrsne pomoći i potpore djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi; 
-    poticanje i promicanje obrazovanja djece i mladih radi radi jačanja lokalnih zajednica;
-    promicanje multikulturalnosti, kulture dijaloga i tolerancije među raznim društvenim skupinama;
-    promicanje humanih vrijednosti, volonterskog rada i solidarnosti prema socijalno ugroženim pojedincima i skupinama kroz aktivnosti i projekte Zaklade.

5.3. Sredstva Zaklade koristit će se za:

-    dodjelu stalnih ili privremenih novčanih potpora djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djeci iz obitelji slabijeg imovinskog stanja;
-    dodjelu stalnih i privremenih potpora domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
-    podupiranje projekata kojima se osigurava poboljšanje životnog standarda i uvjeta obrazovanja djece, posebice djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja;
-    dodjelu stipendija studentima i učenicima s ciljem poticanja obrazovanja; 
-    izgradnju objekata za smještaj, stanovanje i/ili obrazovanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja;
-    podupiranje rada institucija koje vode brigu o smještaju, stanovanju i/ili obrazovanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja;
-    podmirenje troškova Zaklade;
-    ostale namjene, odnosno načine korištenja imovine Zaklade koje odredi Upravni odbor Zaklade, a koje su u skladu sa svrhom Zaklade koju su odredili Zakladnici.

5.4. Pobliža razrada kriterija za dodjelu sredstava i dodjela sredstava vršit će se u skladu s Pravilnikom Upravnog odbora Zaklade o kriterijima i postupku dodjele sredstava.

III. IMOVINA ZAKLADE 

Članak 6.


6.1. Osnovnu imovinu Zaklade čini novčani iznos od 6.000,00 (šest tisuća) kuna, koji su zakladnici Ugovorom o osnivanju Zaklade trajno namijenili zakladnoj svrsi iz članka 5. Statuta. Svaki od Zakladnika u cijelosti je uplatio po 3.000,00 (tri tisuće) kuna, u skladu s obvezom preuzetom  Ugovorom o osnivanju Zaklade.

6.2. Osnovna imovina Zaklade može se uvećavati radi ostvarivanja svrhe Zaklade.

6.3. Osim imovine navedene u stavku 6.1. ovog članka, imovinu Zaklade čini i druga imovina koju je Zaklada stekla prikupljanjem novčanih donacija, donacija pokretnih i nepokretnih stvari, dobrovoljnih priloga domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, iz prihoda stečenih od imovine Zaklade i drugih izvora financiranja dopuštenih Zakonom o zakladama.

6.4. Radi stjecanja imovine Zaklada može organizirati određene aktivnosti: humanitarne akcije, dobrotvorne priredbe, prigodnu lutriju, izradu i prodaju prigodnih tiskovina te ostale slične aktivnosti. 

6.5. Imovina Zaklade može se koristiti samo za ostvarivanje svrhe zbog koje je Zaklada osnovana.


Članak 7.

7.1. U svrhu redovitog financiranja aktivnosti Zaklade odnosno radi trajnog ostvarenja svrhe Zaklade, nakon što rješenje nadležnog državnog tijela o osnivanju Zaklade postane pravomoćno se obvezuju godišnje pridonositi i do dana 30. lipnja tekuće godine u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje 2.500 kuna. 

7.2. U dogovoru sa Upravnim odborom Zaklade, obveza uplate sredstava zakladnika može se izvršiti i u drugim rokovima.

IV. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 8.

8.1. Podupiratelji Zaklade su pravne i fizičke osobe koje potpisom pristupnice iskažu interes za preuzimanje prava i obveza utvrđenih ovim Statutom, Ugovorom o osnivanju i drugim aktima Zaklade te koje odobri Upravni odbor Zaklade.

8.2. Obveza je članova-podupiratelja Zaklade financijskim sredstvima i na druge načine doprinositi ostvarivanju ciljeva i svrhe Zaklade

8.3. Podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi i do 30. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

-    podupiratelji pravne osobe novčani iznos od najmanje 3.000 kuna 
-    podupiratelji fizičke osobe novčani iznos od najmanje 750 kuna.

8.4. Podupiratelji koji su potpisom pristupnice preuzeli obvezu godišnjeg novčanog doprinosa, a koji steknu status podupiratelja nakon 30. ožujka obvezuju se uplatu izvršiti u roku 15 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju pristupnice.

8.5. Upravni odbor Zaklade donosi odluku o izgledu obrasca pristupnice.

8.6. Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

V. TIJELA ZAKLADE

 

Članak 9.


Tijela Zaklade su:
1.    Upravni odbor Zaklade
2.    Predsjednik Upravnog odbora Zaklade.

Članak 10.


10.1. Upravni odbor Zaklade sastoji se od tri člana.

10.2. Članove Upravnog odbora imenuju zakladnici dogovorno.

10.3. Predsjednika Upravnog odbora  Zaklade biraju članovi Upravnog odbora Zaklade većinom glasova, osim imenovanja prvog predsjednika Upravnog odbora Zaklade u postupku osnivanja Zaklade, kada predsjednika Upravnog odbora Zaklade imenuju zakladnici dogovorno.

10.4. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 11.


11.1. Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

11.2. Rad u tijelima Zaklade je počastan i dobrovoljan pa članovi zakladnih tijela nemaju pravo na nagradu za rad, ali imaju pravo na naknadu nužnih troškova sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova za rad u Zakladi.

Članak 12.


12.1. Upravni odbor Zaklade:

-    donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade, tumači Statut i druge opće akte Zaklade;
-    donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore, Pravilnika o naknadi troškova za rad u Zakladi  i druge opće akte Zaklade;
-    imenuje i razrješava upravitelja zaklade;
-    usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu;
-    odlučuje o načinu korištenja imovine te dodjeli potpora;
-    upravlja Zakladom i nadzire vođenje poslova Zaklade;
-    odlučuje o prestanku Zaklade i  raspodjeli preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade;
-    donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Zaklade.

Članak 13.


13.1. Zakladnici mogu dogovorno opozvati člana Upravnog odbora Zaklade i prije isteka vremena na koje je imenovan i to:

-    na vlastiti zahtjev člana Upravnog odbora Zaklade;
-    ako član Upravnog odbora Zaklade svoju dužnost ne obavlja savjesno, sukladno zakonima, propisima, Statutu i drugim općim aktima Zaklade;
-    ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze člana Upravnog odbora Zaklade;
-    ako član Upravnog odbora Zaklade svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade;
-    u slučaju trajnije nesposobnosti za rad člana Upravnog odbora Zaklade; 
-    u drugim slučajevima kad je to opravdano objektivnim okolnostima.

13.2. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad zakladnicima.

Članak 14.


14.1. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, najmanje jednom godišnje. 

14.2. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora Zaklade, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

14.3. Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na službenoj internet stranici Zaklade.

Članak 15.


Predsjednik Upravnog odbora, koji ujedno obnaša funkciju Upravitelja Zaklade:

-    zastupa Zakladu;
-    odgovoran je za zakonitost rada Zaklade;
-    vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade;
-    podnosi Upravnom odboru prijedlog planskih i izvještajnih dokumenata;
-    predlaže Upravnom odboru opće i druge akte Zaklade;
-    priprema odluke za Upravni odbor i potpisuje akte Zaklade;
-    podnosi godišnja izvješća o svom radu Upravnom odboru, kojem dogovara za svoj rad;
-    obavlja druge poslove u skladu s ovim Zakonom, drugim propisima i Statutom Zaklade koji nisu u nadležnosti drugih tijela zaklade.

VI.  OSTALE ODREDBE

Članak 16.


16.1. Rad Zaklade je javan. 

16.2. Zaklada ostvaruje javnost rada na sljedeće načine: 

-    izvješćivanjem o radu Zaklade na događanjima koje organizira Zaklada;
-    izvješćivanjem Podupiratelja Zaklade putem pisanih izvješća na zahtjev pojedinog Podupiratelja Zaklade;
-    putem sredstava javnog priopćavanja;
-    putem službene internet stranice Zaklade te putem društvenih mreža;
-    slanjem newslettera putem elektroničke pošte svim zainteresiranima.

Članak 17.


17.1. Zaklada se može pripojiti drugoj zakladi, spojiti s jednom ili više zaklada ili podijeliti na dvije ili više zaklada, u skladu s odredbama Zakonom o zakladama, Ugovorom o osnivanju Zaklade i Statutom zaklade.

17.2. Upravni odbor Zaklade odlučuje jednoglasno i uz prethodnu suglasnost Zakladnika o statusnim promjenama Zaklade.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.


18.1. Zaklada prestaje iz razloga i na način propisan Zakonom o zakladama.

18.2. U slučaju prestanka Zaklade imovina Zaklade preostala nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka pripast će Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Zagreb, Ilica 242, OIB: 07730927366.

Članak 19.


Ovaj Statut stupa na snagu kada ga odobri tijelo nadležno za upis Zaklade u Registar Zaklada Republike Hrvatske.

U Zagrebu, 04. ožujka 2019. 

                              
     Predsjednica Upravnog odbora

                                    Lucija Šubić
 

Kontaktirajte nas


Imate pitanje za nas? Ideju koju želite podijeliti s nama? Kontaktirajte nas putem on-line formulara ili izravno na e-mail.